EFFA

The European Federation of Farrier Associations (EFFA)

Geschiedenis

De EFFA is opgericht in December 1997 tijdens een vergadering van afgevaardigden van Europese hoefsmedenverenigingen in Maisons-Alfort bij Parijs.

Daar was al een tiental jaren van overleg aan voorafgegaan. In 1988 werd tijdens een hoefsmedenwedstrijd in St. Denis in Frankrijk al uitgebreid over een Europese vereniging gesproken. Omdat de aanwezigen een federatie van verenigingen zinvoller vonden dan een Europese vereniging van individuele hoefsmeden en er weinig vertegenwoordigers van verenigingen aanwezig waren, konden hier geen besluiten genomen worden.

In 1995 troffen een aantal bestuurders van Europese verenigingen elkaar tijdens een hoefsmedenwedstrijd in Stoneleigh in Engeland en werd een commissie benoemd, die de oprichting van een Europese federatie van Hoefsmedenverenigingen zou voorbereiden. Voorzitter was de Nederlandse voorzitter André Romijn en secretaris de Engelsman David Cameron. Nadat men elkaar in Verona (1996) en Utrecht (1997) had getroffen kon in 1997 de EFFA worden opgericht met beide eerder genoemde mensen als voorzitter en secretaris. In maart 1998 werd in België nog een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden om de statuten en huishoudelijk reglement vast te stellen.

Daarna troffen de afgevaardigden elkaar ieder jaar in een ander land voor de algemene jaarvergadering ergens tussen half november en half december en werd er alle even jaren de EFFA Eurofarrier Europese hoefbeslagkampioenschappen georganiseerd en alle oneven jaren een EFFA educatief evenement, waar de Europese hoefsmidscholen elkaar ontmoeten om hun onderwijs op een hoger plan te krijgen.

Organisatie

Zoals de naam zegt is de EFFA een Europese federatie van hoefsmedenverenigingen. Alleen Europese hoefsmedenverenigingen van minimaal 10 leden kunnen lid worden. In de Algemene jaarvergadering hebben alle Europese staten 2 stemmen. Als er dus meer verenigingen in een Europees land zijn, kunnen die allemaal lid worden, maar dienen ze de 2 stemmen onderling te verdelen. De bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen en zijn steeds herkiesbaar. Alleen de voorzitter kan maar 1 maal worden herkozen en treedt dan terug om plaats te maken voor een ander. Evenementen als de algemene jaarvergadering, de EFFA Eurofarrier kampioenschappen en de educatieve evenementen worden door nationale verenigingen georganiseerd onder auspiciën van de EFFA. Tijdens de Algemene jaarvergadering kunnen de verenigingen zich voor deze evenementen kandidaat stellen.

Beginselverklaring en doelstellingen van de EFFA
De EFFA ziet het als haar opdracht het welzijn van het paard te bevorderen door een zo hoog mogelijke standaard in het bekappen en beslaan in Europ