Regelement toekenning EFFA-punten

Regelement toekenning EFFA-punten                                                                                                          Juli 2015

 

Uitgangspunt regelement

Het uitgangspunt achter het regelement van het toekennen van de EFFA-punten is leden te stimuleren minimaal één keer per jaar deel te laten nemen aan een vakgerichte bijscholing om zo de vakkennis actueel te houden en/of te vergroten.

 

Hoe werk de Certified Euro Farrier – erkenning?

Alleen smeden die lid zijn van de NVvH komen in aanmerking voor een CEF-erkenning. Deze erkenning wordt via de NVvH gemeld aan de EFFA.

Aan het begin van het kalenderjaar moeten er over de afgelopen 5 jaren minimaal 10 EFFA-punten zijn behaald om de CEF-erkenning te kunnen krijgen/behouden. Dit wordt elk jaar op 1 januari opnieuw door de NVvH bepaald. Alle punten die in dat kalenderjaar ouder zijn dan 5 jaar komen te vervallen.

Dit houdt in dat bij het hebben van onvoldoende punten de CEF-erkenning wordt ingetrokken. Deze erkenning kan pas weer worden toegekend in het volgende kalenderjaar als op dat moment in de afgelopen 5 jaar minimaal 10 EFFA-punten zijn behaald.

 

Wat is het voordeel van de CEF-erkenning?

CEF-erkende smeden krijgen elk jaar een CEF-sticker toegestuurd en zij krijgen een aparte vermelding op de site van de NVvH en de EFFA.

Met behulp van de CEF-erkenning kan een smid zich onderscheiden van andere smeden doordat hij hiermee kan aantonen dat hij zijn kennisniveau met betrekking tot het vak hoefsmid op pijl houdt en/of vergroot.

 

Waaraan en hoeveel punten kunnen worden toegekend?

 • Het slagen voor het examen aan een van de door de NVvH erkende opleidingen levert bij lidmaatschap van de vereniging 10 punten op in het kalenderjaar van het slagen.
 • Het behalen van het certificaat van de kadercursus georganiseerd door de NVvH levert 10 punten op in het kalenderjaar van afronden van de cursus.
  • Een vakinhoudelijk en wetenschappelijk onderbouwde bijscholing in binnen- of buitenland, komt in aanmerking voor een 1 EFFA-punt als deze minimaal 2 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel. Daarbij moet de bijscholing ook voldoen aan de voor de bijscholing gestelde voorwaarden (zie verderop)
  • Een vakinhoudelijke bijscholing met commerciële doelstelling komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt als deze minimaal 3 uur duurt (exclusief pauzes) met een maximum van 1 punt per dagdeel. Daarbij moet de bijscholing ook voldoen aan de voor de bijscholing gestelde voorwaarden (zie verderop).
  • Een intervisie van 3 uur komt in aanmerking voor één EFFA-punt als deze aan de gestelde voorwaarden voldoet (zie verderop).

 

 • Een smid die een vakinhoudelijke lezing aan collega’s en/of dierenartsen (i.o.) geeft over een voor het vak hoefsmid relevant onderwerp komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt.
 • Een smid die een stagiair begeleid van een van de door de NVvH erkende opleidingen komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per kalenderjaar.
 • Een smid die les geeft op een van de door de NVvH erkende opleidingen (inclusief kadercursus) komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per schooljaar.
 • Een lid van de examencommissie van de NVvH komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per schooljaar.
 • Een smid die deelneemt aan een officiële smeedwedstrijd komt in aanmerking voor 1 EFFA-punt per wedstrijd.

 

 

Waaraan moet een bijscholing voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een bijscholing kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 • de EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd;
 • tijdens de bijscholing onderwerpen worden besproken die voor het vak hoefsmid relevant zijn;
 • de organisatie van de bijscholing een door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst overlegt;
 • de deelnemers na deelname een certificaat/ bewijs van deelname hebben ontvangen;
 • de bijscholing voldoet aan de betreffende tijdsbepalingen (respectievelijk 2 of 3 uur, voor meer informatie zie toekenning punten).

Waaraan moet een intervisiebijeenkomst voldoen om voor EFFA-punten in aanmerking te komen?

Een intervisiebijeenkomst kan voor EFFA-punten in aanmerking komen als:

 • de EFFA-punten vooraf bij het NVvH worden aangevraagd;
 • aan de intervisie minimaal 5 NVvH-leden deel hebben genomen;
 • de intervisie minimaal 3 uur heeft geduurd;
 • bij de NVvH een verslag is ingeleverd met daarin vermeld datum, tijd en besproken onderwerpen.

 

Hoe kunnen bijscholingspunten worden aangevraagd?

Automatisch toegekende bijscholingspunten:

 • punten voor het slagen voor het behalen van het examen aan een van de door de NVvH erkende opleidingen;
 • punten voor het behalen van het certificaat van de kadercursus;
 • punten voor het lesgeven aan een van de door de NVvH erkende opleidingen (inclusief kadercursus);
 • punten voor het lidmaatschap van de examencommissie.

 

Aanvragen punten voor een bijscholing:

 • Voor bijscholingen in Nederland geldt: De organisatie van de bijscholing levert vooraf bij het bestuur de volgende gegevens aan: het programma van de bijscholing (inclusief tijdsplanning), de namen en functie van de sprekers, het onderwerp van de lezing(en).
 • Voor bijscholingen in het buitenland geldt: De deelnemer vraagt de punten voor zichzelf aan met het programma van de bijscholing, een bewijs van deelname en kopie van de “hand-out”.
 • Nadat de door de deelnemers ondertekende aanwezigheidslijst door het bestuur is ontvangen en er is voldaan aan de voorwaarden worden de punten automatisch aan de deelnemers toegekend.

 

Aanvragen punten voor een intervisiebijeenkomst:

 • de organisatie van de intervisie levert vooraf bij bestuur de volgende gegevens aan: de datum en tijd van de intervisiebijeenkomst, het verwachtte aantal deelnemer en de te bespreken onderwerpen.
 • nadat het verslag van de bijeenkomst door het bestuur is ontvangen en er is voldaan aan de voorwaarden worden de punten toegekend aan de deelnemers toegekend.

Aanvragen van punten voor het geven van een vakinhoudelijke lezing aan collega’s en/of dierenartsen:

 • de spreker meldt bij het bestuur datum, tijd en onderwerp van de gegeven lezing met daarbij naam en telefoonnummer van de organisatie, na verificatie bij de organisatie worden de punten toegekend.

Aanvragen van punten voor het begeleiden van een stagiair:

 • de smid meldt bij het bestuur de naam van de stagiair en de betreffende opleiding, na verificatie bij de betreffende school worden de punten toegekend

Aanvragen van punten voor een deelnemer aan een smeedwedstrijd:

 • de smid meldt bij het bestuurd de datum en plaats van de wedstrijd met daarbij naam en telefoonnummer van de organisatie, na verificatie bij de organisatie worden de punten toegekend.

 

Algemene bepalingen

 • Smeden zijn zelf verantwoordelijk voor het juistheid van de toegekende punten. Deze zijn zichtbaar op het besloten deel van de site van de NVvH. Correcties kunnen worden per mail worden aangevraagd bij het bestuur.
 • Het bestuur behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van bovenstaande bepalingen.