The European Federation of Farrier Associations (EFFA)

Geschiedenis

De EFFA is opgericht in December 1997 tijdens een vergadering van afgevaardigden van Europese hoefsmedenverenigingen in Maisons-Alfort bij Parijs.

Daar was al een tiental jaren van overleg aan voorafgegaan. In 1988 werd tijdens een hoefsmedenwedstrijd in St. Denis in Frankrijk al uitgebreid over een Europese vereniging gesproken. Omdat de aanwezigen een federatie van verenigingen zinvoller vonden dan een Europese vereniging van individuele hoefsmeden en er weinig vertegenwoordigers van verenigingen aanwezig waren, konden hier geen besluiten genomen worden.

In 1995 troffen een aantal bestuurders van Europese verenigingen elkaar tijdens een hoefsmedenwedstrijd in Stoneleigh in Engeland en werd een commissie benoemd, die de oprichting van een Europese federatie van Hoefsmedenverenigingen zou voorbereiden. Voorzitter was de Nederlandse voorzitter André Romijn en secretaris de Engelsman David Cameron. Nadat men elkaar in Verona (1996) en Utrecht (1997) had getroffen kon in 1997 de EFFA worden opgericht met beide eerder genoemde mensen als voorzitter en secretaris. In maart 1998 werd in België nog een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden om de statuten en huishoudelijk reglement vast te stellen.

Daarna troffen de afgevaardigden elkaar ieder jaar in een ander land voor de algemene jaarvergadering ergens tussen half november en half december en werd er alle even jaren de EFFA Eurofarrier Europese hoefbeslagkampioenschappen georganiseerd en alle oneven jaren een EFFA educatief evenement, waar de Europese hoefsmidscholen elkaar ontmoeten om hun onderwijs op een hoger plan te krijgen.

Organisatie

Zoals de naam zegt is de EFFA een Europese federatie van hoefsmedenverenigingen. Alleen Europese hoefsmedenverenigingen van minimaal 10 leden kunnen lid worden. In de Algemene jaarvergadering hebben alle Europese staten 2 stemmen. Als er dus meer verenigingen in een Europees land zijn, kunnen die allemaal lid worden, maar dienen ze de 2 stemmen onderling te verdelen. De bestuursleden worden voor 3 jaar gekozen en zijn steeds herkiesbaar. Alleen de voorzitter kan maar 1 maal worden herkozen en treedt dan terug om plaats te maken voor een ander. Evenementen als de algemene jaarvergadering, de EFFA Eurofarrier kampioenschappen en de educatieve evenementen worden door nationale verenigingen georganiseerd onder auspiciën van de EFFA. Tijdens de Algemene jaarvergadering kunnen de verenigingen zich voor deze evenementen kandidaat stellen.

Beginselverklaring en doelstellingen van de EFFA
De EFFA ziet het als haar opdracht het welzijn van het paard te bevorderen door een zo hoog mogelijke standaard in het bekappen en beslaan in Europa na te streven.

Dit wil de EFFA bereiken door:

 • Het vormen van een forum om kennis en vaardigheden onder hoefsmeden in Europa te verspreiden.
 • Het organiseren van educatieve evenementen en hoefbeslagwedstrijden om de standaard in hoefbeslag in Europa te verhogen;
 • Het ontwikkelen van een uniforme basisstandaard voor hoefbeslag in Europa;
 • Het bevorderen van het aannemen van de EFFA standaard als minimum en het laten accrediteren van het nationaal diploma voor het EFFA certificaat;
 • Het voorkomen en vermeiden van lijden van en wreedheid ten opzichte van paarden als gevolge van het bekappen en beslaan door ondeskundige personen;
 • Het instellen en publiceren van een register van Certified Euro – Farriers;
 • Het bevorderen, dat alle hoefsmeden een programma van permanente beroepsontwikkeling volgen;
 • Het bevorderen van een nauwe samenwerking van dierenartsen en hoefsmeden bij de geneeskundige behandeling van hoeven;
 • Behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een algemene standaard en regulerende wetgeving met betrekking tot hoefbeslag in landen, waarvan de vereniging lid is;
 • Het bevorderen van veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • Het bevorderen van de kennis van hoefverzorging en hoefbeslag bij de paardengebruikers;
 • Het vertegenwoordigen van landen, waarvan de vereniging lid is, in zaken betreffende hoefbeslag in Europa.

Activiteiten

Om haar doelstellingen te bereiken heeft de EFFA ingezet op een hoge standaard in hoefbeslag voor geheel Europa en het inzichtelijk maken hiervan voor de Europese paardengebruikers.

Met behulp van een Leonardo project van de Europese gemeenschap is in de jaren 1999 – 2001 een Europese standaard voor hoefbeslag ontwikkeld en beschreven. Daarnaast is de website van de EFFA gemaakt: http://www.eurofarrier.org.

Vanaf 2004 is de EFFA bezig op verzoek van de nationale verenigingen de opleiding en examens voor Europese hoefsmidsdiploma’s te accrediteren naar deze standaard. Tot op heden zijn de diploma’s van Engeland, Zwitserland, Nederland en Oostenrijk geaccrediteerd.

Tijdens de laatste jaarvergadering is vastgesteld, dat hoefsmeden in het bezit van een van deze diploma’s door hun vereniging bij de EFFA kunnen worden voorgesteld als Certified Euro-Farrier. De EFFA houdt een register van deze CE-F’s en vermeldt ze op haar website. Daarnaast ontvangen ze een certificaat en een sticker.

In de periode 2004 – 2007 is met behulp van een tweede Leonardo project een examenregeling ontwikkeld voor het EFFA certificaat voor landen, waar geen diploma wordt gegeven of het diploma niet door de EFFA kan worden geaccrediteerd. Daarbij is de EFFA standaard bijgewerkt en is er een handboek gemaakt, waarin de onderwerpen uit de standaard zijn uitgewerkt.

Enkele jaren geleden heeft de EFFA een commissie in het leven geroepen om een wettelijke erkenning van het beroep van hoefsmid in de Europese Gemeenschap op de agenda te krijgen.

Homepagina: http://www.eurofarrier.org

Kijk onder C.E.F. Hoefsmid wat de EFFA in de praktijk inhoudt voor de kwaliteit van de hoefsmid.